Organisatie

De Overijsselse Kastelen Stichting spitst zich toe op het ondersteunen van kleinschalige projecten ter behoud van het unieke karakter van monumentale gebouwen en hun landgoederen. Anders dan de naam doet vermoeden beschikt de Overijsselse Kastelen Stichting niet over een Kasteel of Havezathe.

Dat neemt niet weg dat het in de toekomst denkbaar is dat een gebouw wordt verworven om te behoeden voor verval, om na verantwoorde restauratie weer van de hand te worden gedaan (zoals bij Havezathe Herinckhave). Het spreekt voor zich dat deze manier om de doelstelling te verwezenlijken afhankelijk is van de te besteedbare middelen. Reeds daarom aankoop en restauratie eerder uitzondering dan regel zal zijn.

Onderzoek landgoederen in Overijssel

In 2011 heeft de Provincie een inventarisatie (door Albers Adviezen en Lantschap) laten uitvoeren naar landgoederen in Overijssel. Het onderzoek in opdracht van de Provincie onderstreept het belang van het bestaan van de Overijsselse Kastelen Stichting, om waar nodig ondersteuning te bieden.

Immers: In vergelijking met de rest van Nederland kent Overijssel veel historische landgoederen. Geen wonder dat Overijssel bekend staat als de tuin van Nederland. Historische landgoederen zijn de oudste landgoederen van voor 1850 en de ontginnings- en fabrikantenlandgoederen van 1850-1960. De grote dichtheid aan landgoederen is te verklaren door de aanwezigheid van oude bestuurscentra, de grote welvaart van de steden Zwolle en Deventer en de  ontwikkeling van de textielindustrie in Twente.

Overijssel kent 662 bestaande landgoederen. Tijdens het onderzoek zijn maar liefst 175 verdwenen landgoederen opgespoord. Reden te meer om er in de toekomst voor te zorgen dat monumentale gebouwen met de daarbij behorende landgoederen worden behoed voor verval, ondergang of te voorkomen dat deze te veel inboeten aan karakter.

De bestaande landgoederen beslaan samen een oppervlakte van 34.000 ha. Dit is 10% van de oppervlakte van Overijssel en 25% van de ecologische hoofdstructuur. Van de overijsselse bossen ligt 40% op landgoederen en 8% van de landbouw in Overijssel heeft plaats op landgoederen.

Ondersteuning

De ondersteuning van de aanvragen worden bekostigd uit het rendement van het bescheiden vermogen van de Stichting. De Overijsselse Kastelen Stichting heeft de administratieve ondersteuning ondergebracht bij Het Oversticht.

Aanvragen tot ondersteuning kunnen jaarlijks schriftelijk bij het Oversticht worden ingediend voor 1 februari en 1 september. De aanvraag moet worden voorzien van twee kostenramingen. Voor ultimo maart en ultimo oktober krijgen de aanvragers bericht of hun verzoek wordt ingewilligd. Het spreekt voor zich dat het aan de Overijsselse Kastelen Stichting is welke projecten daarvoor het meest in aanmerking komen en dat het besluit over het al dan niet toekennen van de aanvraag niet voor discussie vatbaar is.

Personen of organisaties die de Overijsselse Kastelen Stichting een warm hart toedragen en bereid zijn tot het doen van een financiële bijdrage, kunnen zich wenden tot het Oversticht.

Samenstelling bestuur

Voorzitter: L.V. Elfers
Penningmeester: Ir. V.W. Piscaer
Leden: Mevr. Mr. E.F.F. van Heek, drs. A.J. Peterson, dhr. E. van Limburg Stirum
Administrateur/secretariaat: J. Grasmeijer

Overige informatie

Download: Jaarcijfers 2017